Algemene Voorwaarden Theorieles-auto.nl

Dit zijn de algemene voorwaarden van Theorieles-auto.nl. Het adres van Theorieles-auto.nl is Dopheide 6, 5052 WN, Goirle, met het KvK-nummer 77491920. Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact met één van ons opnemen opnemen via info@theorielesauto-nl , of telefonisch op +31 6 29235040/ +31 6 21105848 of per post: Theorieles-auto.nl, Dopheide 6, 5052 WN, Goirle.

Theorieles-auto.nl behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen. U stemt ermee in dat steeds de laatste versie van deze algemene voorwaarden op de opdracht van toepassing zijn. De actuele algemene voorwaarden van theorieles-auto.nl zijn continue op deze website vermeld.

Artikel 1 – Definities

1.1 Aanbieding en/of Offerte: elk aanbod door Theorieles-auto.nl aan Cursist.

1.2 Algemene Voorwaarden: het geheel van de bepalingen zoals hierna vermeld.

1.3 Partij (-en): Theorieles-auto.nl of Cursist. Wanneer het begrip in meervoudsvorm wordt gebruikt, worden Theorieles-auto.nl en Cursist bedoelt.

1.4 Cursist: de Natuurlijke Persoon die een Overeenkomst aangaat met Theorieles-auto.nl, of een aanbieding ontvangt van Theorieles-auto.nl of een offerte aanvraagt bij Theorieles-auto.nl tot het leveren van een Theoriecursus, exclusief het CBR theorie-examen.

1.5 Theoriecursus: Het meest omvattende begrip van een uitvoerwerkzaamheid of andere inspanningsverplichting waarin Theorieles-auto.nl zich jegens Cursist verbindt tot het leveren van cursussen voor het CBR theorie-examen en andere theorie opleidingen alsook enig ander goed of dienst die Theorieles-auto.nl aan de Cursist levert.

1.6 Overeenkomst: de overeenkomst op afstand tussen de cursist en Theorieles-auto.nl op grond waarvan Theorieles-auto.nl zich verplicht aan de cursist een

theoriecursus te verzorgen.

1.7 Dag: kalenderdag.

1.8 CBR: het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen.

1.9 CBR theorie-examen: Het theorie-examen rijbewijs B waaraan de Cursist deelneemt en wordt afgenomen door het CBR.

1.10 Theorieles-auto.nl: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Dopheide 6, 5052 WN, Goirle. Ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 77491920.

1.11 Website: de website van Theorieles-auto.nl: www.theorieles-auto.nl

1.12 Aanbieding(en) of Offerte(s): het aanbod m.b.t. de theoriecursus zoals vermeld op de website van Theorieles-auto.nl of de door Theorieles-auto.nl gepubliceerde (online) advertenties.

1.13 Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan en mag maken van zijn herroepingsrecht.

Artikel 2 – Toepasselijkheid en totstandkoming overeenkomst

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Aanbiedingen en Offertes/ diensten van Theorieles-auto.nl en/of alle met Theorieles-auto.nl gesloten Overeenkomsten en op alle overige rechtsbetrekkingen tussen Partijen. Afwijkende bepalingen zijn slechts geldig als deze vooraf uitdrukkelijk schriftelijk tussen Partijen zijn overeengekomen.

2.2 De Algemene Voorwaarden zijn voor eenieder toegankelijk en te vinden op onze internetsite.

2.3 De door de Cursist gehanteerde algemene voorwaarden, worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, en zijn zodoende niet van toepassing op Overeenkomsten aangegaan met Theorieles-auto.nl.

2.4 Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige bepalingen in deze Algemene Voorwaarden onverminderd van toepassing.

2.5 In deze Algemene Voorwaarden kan het woord "schriftelijk" ook worden aangemerkt als schriftelijk vervaardigde documenten die via elektronische wegen

worden verstuurd, daar zeker onder te verstaan e-mail communicatie en verstuurde (WhatsApp) berichten.

2.6 Theorieles-auto.nl is te allen tijde bevoegd wijzigingen of aanvullingen in deze Algemene Voorwaarden aan te brengen. De gewijzigde Algemene Voorwaarden zullen, met onmiddellijke ingang, verder direct van toepassing zijn, tenzij de Cursist tegen de wijziging binnen 30 Dagen na communicatie van de wijziging door Theorieles-auto.nl schriftelijk bezwaar heeft gemaakt. De wijziging wordt gecommuniceerd aan cursisten middels e-mail.

2.7 De Overeenkomst tussen Theorieles-auto.nl en de Cursist komt tot stand nadat de Cursist het inschrijfformulier heeft verstuurd via de Website (hiervoor en hierna aangeduid als “Overeenkomst op afstand”). Onverminderd het voorgaande komt een overeenkomst ook tot stand nadat Theorieles-auto.nl de (elektronische) aanmelding heeft bevestigd, dan wel per e-mail of telefonisch.

2.8 Een Overeenkomst komt ook tot stand nadat de Cursist het door Theorieles-auto.nl de Aanbieding en/of Offerte heeft aanvaard, dan wel telefonisch of per e-mail, en Theorieles-auto.nl start met de uitvoering van de Theoriecursus aan de Cursist.

Artikel 3 – Prijzen, Aanbieding(en) en/of Offerte(s)

3.1 De in de Aanbieding en/of offerte vermelde prijzen, berekeningen en voorwaarden gelden uitsluitend voor de opgegeven producten en/of diensten. Wanneer een Aanbieding of Offerte een beperkte geldigheidsduur heeft, of onder andere voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in de Aanbieding en/of Offerte vermeld.

3.2 Alle offertes en Aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend en binden Theorieles-auto.nl niet. De Cursist kan géén rechten ontlenen aan een door Theorieles-auto.nl gepubliceerde Aanbieding en/of Offerte.

3.3 De door Theorieles-auto.nl vermelde prijzen van theoriecursussen in Aanbiedingen en Offertes zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege. De prijzen van theoriecursussen zien enkel toe op de kosten van de theoriecursus zelf en zijn exclusief kosten van het CBR theorie-examen.

3.4 De Aanbieding en/of offerte bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Cursist mogelijk te maken. Aan kennelijke vergissingen of fouten in de Aanbieding en/of Offerte kunnen géén rechten worden ontleent.

3.5  De aanbieding en/of Offerte van Theorieles-auto.nl geldt niet automatisch óók voor vervolgopdrachten, diensten en/of Overeenkomsten.

3.6 Op alle producten en diensten van Theorieles-auto.nl zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. Aan mondelinge aanvullende toezeggingen kunnen pas rechten worden ontleent nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk door Theorieles-auto.nl aan de Cursist zijn bevestigd.

3.7 Indien na het tot stand komen van een Overeenkomst tussen Theorieles-auto.nl en Cursist zich prijsverhogingen voordoen voor de door Theorieles-auto.nl te gebruiken materialen, energie of overige zaken die nodig zijn voor de uitvoer van de Theoriecursus is Theorieles-auto.nl gerechtigd deze meerkosten door te berekenen aan de Cursist vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de Overeenkomst. In dit geval kan de Cursist de Overeenkomst ontbinden met ingang van de Dag waarop de prijsverhoging ingaat.

3.8 In het geval van lid 3.7 is de Cursist aan Theorieles-auto.nl een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de Overeenkomst dat door Theorieles-auto.nl reeds is nagekomen tot op het moment van ontbinding door de Cursist.

3.9 Theorieles-auto.nl is te allen tijde bevoegd prijsverhogingen aan de Cursist door te berekenen indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

Artikel 4 – Betaling

4.1 De Cursist dient de kosten van de Theoriecursus voorafgaand aan aanvang van de Theoriecursus op de door Theorieles-auto.nl aangewezen wijze te voldoen. Theorieles-auto.nl behoudt zich, indien gewenst, het recht voor om bij de aanmelding de Cursist te verplichten om de betaling te voldoen via een BANKOVERSCHRIJVING of IDEAL.

4.2 Indien betaling vooraf niet in de Overeenkomst of aanvullende voorwaarden is overeengekomen, dienen de door de Cursist verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 7 (zegge: zeven) Dagen na de factuurdatum.

4.3 Wanneer de Cursist niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, ook nadat Theorieles-auto.nl na het verstrijken van de betreffende betalingstermijn nog eenmaal schriftelijk een betalingsherinnering toe heeft gezonden waarin de Cursist nogmaals de gelegenheid wordt geboden om alsnog binnen 14 (zegge: veertien) Dagen het openstaande factuurbedrag te voldoen en betaling uitblijft, is de Cursist van rechtswege in verzuim zonder dat een voorafgaande

schriftelijke sommatie en ingebrekestelling nodig zijn, na afloop van de betalingstermijn.

4.4 In het geval van lid 4.3 is Theorieles-auto.nl gerechtigd de vordering ter incasso uit handen te geven aan een derde. Alsdan is Theorieles-auto.nl gerechtigd het verschuldigd bedrag met incassokosten te verhogen. Deze incassokosten omvatten zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten. Buitengerechtelijke kosten zijn alle kosten die aan Theorieles-auto.nl in rekening worden gebracht door advocaten, procureurs, deurwaarders en ieder ander van wie Theorieles-auto.nl zich bedient voor de invordering van het verschuldigde bedrag.

4.5 De Cursist is niet bevoegd op het factuurbedrag enig bedrag middels verrekening wegens korting of wegens een door de Cursist gestelde tegenvordering in mindering te brengen.

4.6 Indien de cursist de betaling niet tijdig voldoet, behoudt Theorieles-auto.nl zich het recht voor om de aanmelding te annuleren.

Artikel 5 – Annuleren en/of wijzigen

5.1 Gedurende de periode dat de ontvangst van de inschrijving niet door Theorieles-auto.nl per e-mail is bevestigd, heeft de Cursist de mogelijkheid om zijn of haar inschrijving kosteloos te annuleren.

5.2 De Cursist heeft echter geen recht meer de Overeenkomst te herroepen indien met wederzijdse overeenstemming bij aanvang van de Theoriecursus is begonnen met de uitvoering van de Overeenkomst op afstand.

5.3  De Cursist die het inschrijfformulier via de Website heeft verstuurd (hiervoor en hierna aangeduid als “Overeenkomst op afstand”), heeft, behoudens het bepaalde in lid 5.2, gedurende 14 (zegge: veertien) Dagen volgend op de Dag van de totstandkoming van de Overeenkomst het recht de Overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden (herroepingsrecht).

5.4 De Cursist die gebruik maakt van zijn/haar herroepingsrecht binnen 14 Dagen volgend op de Dag van de totstandkoming van de Overeenkomst, kan de Overeenkomst herroepen door dit schriftelijk aan Theorieles-auto.nl kenbaar te

maken door middel van een modelformulier voor herroeping of op een andere ondubbelzinnige wijze.

5.5 Bij uitoefening van het herroepingsrecht van de Cursist na eerst Theorieles-auto.nl uitdrukkelijk te hebben verzocht om aan te vangen met de uitvoering van de Overeenkomst, is de Cursist aan Theorieles-auto.nl een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de Overeenkomst dat door Theorieles-auto.nl reeds is nagekomen op het moment van de uitoefening van het herroepingsrecht.

5.6  Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de Cursist.

5.7 Ingeval de Cursist gebruik maakt van zijn/haar herroepingsrecht bevestigt Theorieles-auto.nl onverwijld schriftelijke de ontvangst hiervan aan de Cursist.

5.8 Als de theoriecursus ingepland en betaald is, kan de Cursist niet meer kosteloos annuleren.

Artikel 6 Verplichtingen Cursist

6.1 De Cursist dient zich te gedragen conform de in deze Algemene Voorwaarden neergelegde richtlijnen. Indien de Cursist deze verplichting niet nakomt is Theorieles-auto.nl gerechtigd de Cursist de toegang tot de Theoriecursus te weigeren, zonder dat Theorieles-auto.nl daarbij op enige wijze schadeplichtig wordt jegens Cursist.

6.2 De Cursist verplicht zich om aan Theorieles-auto.nl tijdig en alle, voor de deugdelijke uitvoering van de te verrichten werkzaamheden, benodigde gegevens te verstrekken. De Cursist is verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Theorieles-auto.nl ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze via of van derden afkomstig zijn.

6.3 De Cursist is zelf verantwoordelijk voor het overleggen van een geldige ID-kaart of paspoort bij aanvang van de theoriecursus of bij afname van het theorie-examen bij het CBR. Laat de Cursist dit na, dan is de Cursist niet gerechtigd om deel te nemen aan het theorie-examen en is de Cursist de examen kosten kwijt.

6.4 De cursist zal de door Theorieles-auto.nl eventueel ter beschikking gestelde gegevens, daaronder begrepen cursusmateriaal alleen gebruiken voor de daarvoor bestemde doeleinden. De cursist onthoudt zich van elke handeling die ertoe kan leiden dat de aan de cursist overhandigde cursusmaterialen openbaar worden gemaakt.

6.5 Eventuele door de Cursist veroorzaakte schade aan de door Theorieles-auto.nl ter beschikking gestelde zaken dient door de Cursist vergoed te worden.

6.6 Het is de Cursist zonder voorafgaande toestemming van Theorieles-auto.nl niet toegestaan opname (beeld en geluid) tijdens de Theoriecursus te maken.

6.7 Het is de Cursist zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Theorieles-auto.nl niet toegestaan in de publiciteit te treden over zaken die Theorieles-auto.nl aangaan alsmede zal de Cursist zich onthouden van gedragingen en uitlatingen die de eer en de goede naam van Theorieles-auto.nl aantasten.

6.8 Indien de Cursist de verplichtingen zoals gesteld in lid 5, 6 en 7 niet of niet volledig nakomt, zal de Cursist door dit enkele feit per gebeurtenis aan Theorieles-auto.nl een onmiddellijk opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete groot € 1000,- verschuldigd zijn voor elke overtreding vermeerderd met € 100,- voor elke dag dat deze overtreding voortduurt, onverminderd de wettelijke mogelijkheden om de daadwerkelijk geleden schade op de Cursist te verhalen.

6.9 De Cursist is zelf verantwoordelijk voor het plannen van het aansluitende CBR Theorie-examen na het volgen van de cursus van Theorieles-auto.nl Indien de beschikbare cursusdata niet aansluiten op het geplande CBR theorie-examen, kunnen aan Theorieles-auto.nl ten aanzien van de kosten van het CBR Theorie-examen géén rechten worden ontleent.

Artikel 7 – Verplichtingen Theorieles-auto.nl

7.1 Theorieles-auto.nl verplicht zich tot het naar behoren aanbieden van de theorie cursus, daaronder tevens inbegrepen de leermiddelen, cursuslocatie en docent.

7.2 De verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien, worden door Theorieles-auto.nl altijd uitgevoerd op basis van inspanningsverplichtingen.

7.3 Theorieles-auto.nl zorgt dat de door haar te verrichten werkzaamheden worden uitgevoerd door vakbekwame/ deskundige personen.

7.4 Alle activiteiten die door Theorieles-auto.nl worden verricht, worden

uitgevoerd naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de bijbehorende eisen van goed vakmanschap.

7.5 Theorielessen-auto.nl stelt het cursusmateriaal met alle zorgvuldigheid samen, doch kan zij geen aansprakelijkheid erkennen voor eventuele onjuistheden in het cursusmateriaal.

7.6 De Theorielessen en/of de gepubliceerde dienstverlening zullen worden uitgevoerd zoals vermeld in de Overeenkomst, met dien verstande dat door Theorieles-auto.nl aangebrachte (kleine) wijzigingen geen afbreuk doen aan de kwaliteit van de werkzaamheden, zijn toegestaan.

Artikel 8 – Beëindiging van de overeenkomst

8.1 Theorieles-auto.nl kan de Overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien zich dringende redenen voordoen, waaronder in ieder geval wordt begrepen:

  • in geval van (het aanvragen van) faillissement, of surseance van betaling, onder curatele stelling, beslaglegging, of het aanbieden van een betalingsregeling aan diens schuldeisers;
  • de Cursist inbreuk maakt op rechten van derden: Cursist handelt in strijd met redelijke richtlijnen of aanwijzingen van Theorieles-auto.nl;
  • de Cursist niet reageert op correspondentie per e-mail, telefoon en/of

schriftelijk alsook niet op een aangetekend schrijven;

  • in geval de Cursist handelt in strijd met de openbare orde of de goede zeden, of enige uit de Overeenkomst met Theorieles-auto.nl voortvloeiende verplichting;
  • bij terugkerende betalingsproblemen;
  • in geval het vermoeden bestaat dat de Cursist niet aan zijn of haar betalingsverplichting kan voldoen.

8.2 Indien Theorieles-auto.nl overgaat tot ontbinding van de Overeenkomst, zoals bepaald in artikel 8.1 en artikel 4.4 wordt al hetgeen door de Cursist aan Theorieles-auto.nl verschuldigd is, direct en volledig opeisbaar.

Artikel 9 – Overmacht (force majeure)

9.1 Theorieles-auto.nl is op geen enkele wijze aansprakelijk of verplicht tot het vergoeden van enige vorm van schade, indien en voor zover op haar rustende (garantie) verplichtingen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht (force majeure).

9.2 Theorieles-auto.nl is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichtingen jegens de Cursist indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan zijn schuld (force majeure), noch

krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt of behoort te komen.

9.3 Indien Theorieles-auto.nl ten gevolge van overmacht is verhinderd haar verplichtingen ten aanzien van één of enkele van zijn Cursisten na te komen, maar niet de verbintenissen ten aanzien van alle Cursisten, is Theorieles-auto.nl gerechtigd naar eigen keuze te besluiten welke van de verplichtingen en tegenover welke Cursisten zij die zal nakomen, evenals de volgorde waarin dit plaats zal vinden.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid

10.1 Theorieles-auto.nl is enkel aansprakelijk voor directe schade die de Cursist door toedoen of een nalaten van Theorieles-auto.nl mocht komen te leiden en die het gevolg is van opzet en/of bewuste roekeloosheid.

10.2 De aansprakelijkheid van Theorieles-auto.nl te allen tijde beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag van de Overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van Theorieles-auto.nl betrekking heeft. In geval het gestelde in de eerste volzin van dit lid om een of andere reden rechtens geen doorgang vindt is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat maximaal wordt uitgekeerd onder de door Theorieles-auto.nl afgesloten verzekeringsovereenkomst.

10.3 Theorieles-auto.nl kan nooit aansprakelijk gehouden worden voor eventueel niet behaalde resultaten door de Cursist bij een CBR theorie-examen.

10.4 Theorieles-auto.nl is in ieder gevolg nooit aansprakelijk voor de volgende schade: indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en mogelijke schade ontstaan door het gebruik van de door Theorieles-auto.nl geleverde zaken.

10.5 De Cursist vrijwaart Theorieles-auto.nl tegen aanspraken van derden, welke voortvloeien uit dan wel verband houden met de uitvoering van de Overeenkomst.

Artikel 11 – Toepasselijk recht

11.1 Op alle rechtsbetrekking waarbij Theorieles-auto.nl partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. De Nederlandse tekst van deze Algemene Voorwaarden is verbindend en prevaleert boven vertalingen daarvan.

11.2 Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich beiden tot het uiterste hebben ingespannen een geschil, waaronder mede begrepen die

welke slechts door een Partij als zodanig worden beschouwd, welke voortvloeien uit of verband houden met (de uitvoering) van deze Algemene Voorwaarden, de Overeenkomst en/of met de hieruit voorvloeiende of hiermee samenhangende overeenkomsten, alsmede overige rechtshandelingen, in onderling overleg te schikken.

Artikel 12 – Overige bepalingen

12.1 Theorieles-auto.nl is gerechtigd alle rechten en verplichtingen voortvloeiend uit de Overeenkomst, aan derden over te dragen. De Cursist verklaart zich hiermee akkoord.

12.2 Ten behoeve van een goede verwerking en administratie slaat Theorieles-auto.nl de gegevens van de cursist op in haar automatische systemen. Deze gegevens zullen enkel voor de daarvoor bedoelde doeleinden worden gebruikt. Op verzoek van de cursist zal Theorieles-auto.nl de opgeslagen gegevens van de cursist uit het systeem verwijderen, conform haar privacy statement.

12.3 De cursist geeft aan Theorieles-auto.nl toestemming om zijn/haar gegevens

binnen Theorieles-auto.nl, daaronder mede begrepen de gelieerde ondernemingen en ondernemingen waarmee Theorieles-auto.nl samenwerkt te gebruiken en op te slaan.

12.4 De cursist onthoudt zich van uitlatingen die de goede naam van Theorieles-auto.nl kunnen schaden

12.5 De cursist verzoekt Theorieles-auto.nl indien de cursus binnen 14 dagen na bevestiging van de aanmelding plaats zal vinden tot directe levering van de cursus over te gaan (binnen de 14 dagen bedenktermijn) en de cursist doet afstand van zijn recht tot ontbinding zodra de dienst volledig is geleverd.